OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 23.02.2024 19:07:01 

Folklórny súbor Hermanovčan

Dve percentá
Preklad
 

 Folklórny súbor Hermanovčan môžete podporiť dvomi percentami zo svojich daní

Aj vďaka dvom percentám môžeme fungovať. Skúste aj vy rozšíriť rady našich priateľov, stačí na to trochu námahy v podobe vypísania potrebných tlačív a ich doručenia na Daňový úrad, prípadne aj na našu adresu a my sa už postaráme, aby sa na Daňový úrad dostali.

Údaje potrebné na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní sumy: 

Názov organizácie:

Občianske združenie Hermanovčan

Sídlo – adresa:

Hermanovce, 082 35, Hermanovce 288

Právna forma:

Občianske združenie

IČO:

42227615

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. pobočka Prešov

Číslo účtu:

SK24 1111 0000 0011 5341 9018

 
Tu nájdete potrebné a dokonca predvýplnené tlačivá (stačí kliknúť na odkaz):

Vyhlásenie na dve percentá za rok 2023 - editovateľné PDF

 
(ak si stiahnete Vyhlásenie... z tejto stránky, nemusíte už vypĺňať údaje našej organizácie, dopíšete tam len svoje údaje. Tlačivo môžete vyplniť aj on-line a rovno z webu ho vytlačiť)
 
 

Ak potrebujete pomoc s vyplnením "vyhlásenia", môžete si stiahnuť:

Praktické informádie ako darovať percentá z dane folklórnemu súboru Hermanovčan: 

Zamestnanec (daňové priznanie vám podáva zamestnávateľ):

 • do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o ročné zučtovanie zaplatených preddavkov na daň.
 • potom sami zamestnávateľa požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2023, tlačivo by mal mať, prípadne mu ho vytlačte z odkazu na tejto stránke
 • z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať:

    a) 2% zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

  b) 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín.Podmienkou je, že o tom získate Potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

- Nakoniec vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2023.

Predvyplnené tlačivo "Vyhlásenie..." si stiahnite z odkazu hore na tejto stránke

(V riadku 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 03 v Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 13 napíšte 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlené nahor. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. V riadku 14 uvediete dátum z riadku 05 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.)

- Upozornenie: Podiel 2% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

V II. oddiely vyhlásenia uveďte údaje o prijímateľovi:

IČO: 42227615 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Hermanovčan

Sídlo: Hermanovce, 082 35, Hermanovce 288 

- Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2024

Prípadne v dostatočnom predstihu doručte tlačivá nám a my sa postaráme, aby do 30. apríla 2024 boli doručené na Daňový úrad. 

 

Fyzická osoba, zamestnanec (ak si daňové priznanie podávate sami):

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Vyplňujete tam Vyhlásenie o poukázaní.... 
 • Vypočítajte si:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

  b) 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín.Podmienkou je, že o tom získate Potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

 • Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2023 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v dovtedy tiež zaplaťte daň z príjmov.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

Právnická osoba

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,5%  (resp. 2% ak v roku 2023 darovali pol percenta na verejnoprospešný účel) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní (DP) pre právnické osoby v Časti IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak sa rozhodnete podporiť viacej prijímateľov, vložte prílohu do DP.

Výpočet 1,5% alebo (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:

 • Ak ste v roku 2023 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2024) nedarovali minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii) tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V daňovom priznaní časť IV., kolónke 3 vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane.
 • Ak ste v roku 2023 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2024) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, tak môže poukázať 2% z dane. V DP časť IV., v kolónke 1 a 2 vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

Potrebné údaje pre vyplnenie časti IV daňového priznania:

IČO: 42227615 

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Hermanovčan

Sídlo: Hermanovce, 082 35, Hermanovce 288 - ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne

 • číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate. Peniaze na účty prijímateľov platia daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre príslušnému daňovému úradu, pod ktorý patrí obec, v ktorej máte svoje bydlisko.

Prípadne doručte formuláre nám v dostatočnom predstihu a my sa postaráme, aby boli do 30. apríla 2024 na Daňovom úrade.

 

Ďakujeme!

Hermanovcan